TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
Büromuz, özellikle bilişim, sağlık, denizcilik, lojistik, medya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında geniş kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti ve desteği sağlamaktadır.

Müvekkillerimize şirket kuruluşları, hisse devirleri, varlık satın almaları ile birleşme, devralma ve satış işlemleri ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve destek hizmetini sağlamaktayız. Bu bağlamdaki Şirketler Hukuku hizmetleri, gerekli sözleşme ve belgelerin hazırlanması, şirketlerin iç yönetim süreçlerine ilişkin her türlü hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, ticaret sicilleri ve diğer resmi kurumlar nezdinde işlemlerin yürütülmesi, kuruluş ve işlem kapanışları sonrasındaki hukuki destek hizmetlerinin verilmesi ve birleşme ve devralma süreçlerinde gerekli hukuki inceleme (due diligence) hizmetlerinin sağlanmasını da içermektedir.

Büromuzun özellikle, şirket yapılandırılmasına destek olunması, hissedarlar sözleşmeleri ile hisse ve varlık alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, ortak girişimlerin kurulması, Şirketler Hukuku mevzuatına uyum desteğinin verilmesi ve şirket yöneticileri ve çalışanlarına gerekli danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerinin verilmesi gibi konularda yerleşmiş bir deneyimi bulunmaktadır.

Büromuz, yaratıcı ve sonuç odaklı hukuki çözümler sunabilmek adına Ticaret ve Şirketler Hukukundaki faaliyetlerini operasyonel sözleşme risklerinin yönetilmesi ve İş Hukuku alanındaki deneyimleri ile harmanlamaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortaklardan Şebnem Işık ve Ortaklardan Tuğba Ünsal tarafından yürütülmektedir.
İŞ HUKUKU
Büromuz, bünyesinde bulunan İş Hukuku uzmanı ortak ve avukatlar marifetiyle gerçek veya tüzel kişi müvekkillerine İş Hukukunun her alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

Büromuz özellikle şirketlerin insan kaynakları departmanları ile koordineli olarak İş Hukuku mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, çalışma yaşamına ilişkin yanlış uygulamaların önüne geçilmesi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması, yabancıların çalışma izinlerinin alınması süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Danışmanlık hizmetlerine ilaveten, bu konularda ortaya çıkabilecek ihtilafların mahkemeye intikal ettirilmeden çözümlenmesi, mahkemeye intikal etmiş ihtilafların ise müvekkiller adına takip edilmesi ve müvekkillerin mahkeme nezdinde temsil edilmesi verdiğimiz hizmetler kapsamında yer almaktadır.

Ayrıca, başta Deniz İş Hukukuna ilişkin gemi adamları ile donatanlar arasında ortaya çıkanlar olmak üzere her türlü iş uyuşmazlıkları ile gerçekleşen iş kazaları ve tazminat davaları da tarafımızca takip edilmektedir.

İş Hukuku çalışmaları Kıdemli Ortak Mehmet Nedret Ünlü ve Ortaklardan Erdal Gökçe tarafından yürütülmektedir.

Erdal Gökçe, İş Hukuku alanında mahkemeler nezdinde akredite bilirkişilik görevini ifa etmekte ve kendisinin “Türk İş Hukuku’nda İşe İade Davası” isimli bir kitabı bulunmaktadır.
TAŞIMA VE DENİZ TİCARETİ HUKUKU
Büromuz, kara, hava, deniz ve karma taşımacılık alanları da dâhil olmak üzere ulusal veya uluslararası çapta her türlü taşıma konusundaki çalışmaları ile önde gelen bürolardan biridir.

Tecrübelerimiz arasında önemli çatma hadiselerinden kaynaklanan alacakların, yük alacaklarının, kurtarma ve römorkaj hizmetinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve ayrıca gemi alım satımı ve gemi inşasına ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi ile bedensel yaralanmalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü geniş yer tutmaktadır. Buna ilaveten, büromuzun tecrübeli olduğu faaliyet alanları arasında navlun sözleşmeleri, konişmento, kurtarma, römorkaj ve yangından kaynaklanan zararlar, gemi ve yükün tam zıyaı dâhil Deniz Hukukunun tüm uyuşmazlıklarının çözümünü içerecek şekilde taşımadan doğan her türlü denizcilik uyuşmazlığının çözümü bulunmaktadır. Büromuzda hizmet veren uzman avukatlar, deniz alacaklarının teminat altına alınması için gemilerin ihtiyati haczi ve mahkeme tespiti gibi her tür adli hizmetin ifasında tecrübe ve deneyimleriyle sektörün lider avukatları arasında bulunmaktadırlar.

Müvekkillerimize ayrıca gemi finansmanı, gemi ve yatların alım ve satım sözleşmeleri ve bunlarla ilgili çeşitli konularda da destek sağlamaktayız.

Taşıma ve Deniz Ticareti Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortaklar Mehmet Nedret Ünlü, Sevilay Kuru ve Nazlı Selek tarafından yürütülmektedir.
SİGORTA HUKUKU
Büromuz, Türkiye’deki sigorta ve reasürans piyasasında itibar sahibi bir büro olup bu alandaki bilinirliği denizcilik alanındaki sigorta şirketlerini, P&I kulüplerini ve ardından diğer alanlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerini temsil etmek ile başlamıştır. Sigorta Hukuku alanındaki faaliyetlerimiz, büromuzun özellikle Taşıma ve Deniz Ticareti Hukuku alanında yoğunlaşmış çalışmaları ile birlikte güçlenmiş sektör tecrübemiz ile desteklenmektedir. Müvekkillerimize Sigorta Hukuku konusunda verdiğimiz hukuki destek hem her türlü ihtilafın çözümü için ilgili dava süreçlerinin takibinden hem de danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Büromuz, deniz sigortacılarını ve deniz sigortacısı olmayan sigorta şirketlerini Türk boğazlarında meydana gelen büyük çaptaki deniz kazalarında ve Kıdemli Ortak Mehmet Nedret Ünlü tarafından takip edilen liman yangınları dahil birçok önemli davada temsil etmiş ve anılan müvekkillere hukuki destek sağlamıştır.

Büromuz ayrıca, Türkiye’deki önemli yük sigorta şirketleri adına her tür taşıma ve liman hadiselerini içeren tazminat davalarını takip etmektedir. Avukatlarımız, CMR poliçeleri ile LLMC ve Varşova Konvansiyonlarına ilişkin uyuşmazlıkların analizi ve çözümü konusunda deneyimlidirler.

Sigorta Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi faaliyetlerimizin yanı sıra müvekkillerimize sigorta regülasyonlarına uyum, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu konularda görüş verilmesi gibi çeşitli danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Sigorta Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortaklar Mehmet Nedret Ünlü ve Sevilay Kuru tarafından yürütülmektedir.
ÇEVRE HUKUKU
Büromuz, ulusal ve uluslararası alanda artan bir önem kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve bu alanda ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi hususunda faaliyet göstermektedir.

Doğal kaynakların, toprağın, havanın ve denizlerin kirliliği gibi birçok farklı konuyu ilgilendiren Çevre Hukuku alanındaki çalışmalarımız Deniz Hukuku konusundaki yoğun tecrübemiz sebebiyle özellikle petrol kirliliği ve denize bırakılan tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlilik konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ortaklarımız ve avukatlarımız, aynı zamanda Türk sularında gerçekleşen büyük kirlilik vakalarında tecrübelidirler ve vakaların sonuçlarının başarılı şekilde tazmin edilmesi, finansmanı ve temizlenmesi hususlarında resmi kurumlar ile tam bir işbirliği içinde çalışarak müvekkillerine profesyonel destek vermektedirler.

Buna ilaveten, müvekkillerimizin faaliyetlerini Çevre Hukuku ile uyumlu olarak yürütebilmeleri ve gerekli çevre izinlerinin alınması hususlarında her türlü görüş ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz. Ayrıca, Çevre Hukuku ihlallerinden kaynaklanan idari para cezaları ve uyuşmazlıklar ile ilgili olarak müvekkillerimizi resmi kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

Büromuz bu alanda birçok ulusal mevzuatın hazırlanması sürecine katılmış ve büromuzun Kıdemli Ortağı Nazlı Selek çevre kirliliği ile ilgili olarak Türk Bölgesel ve Ulusal Acil Yardım Planı’nın tazminat bölümünün hazırlanmasında aktif ve lider bir rol üstlenmiştir.

Çevre Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortak Nazlı Selek tarafından yürütülmektedir.
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Büromuzun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanına ilişkin uzmanlığı marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri, telif hakları ve internet alan adları da dahil bu alan ile bağlantılı her türlü hakkı kapsamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında birçok yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık sağlayan büromuz, özellikle sınai mülkiyet haklarına ilişkin tescil, devir, lisans, itiraz da dahil her türlü işlem için yerli ve yabancı bir çok firmanın fikri mülkiyet portföyünü Türk Patent Enstitüsü nezdinde temsil etmektedir. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü kararlarına ilişkin iptal davaları, hükümsüzlük davaları, tecavüzün tespiti ve önlenmesi davaları, telif hakkından kaynaklanan davalar, haksız rekabetten kaynaklanan davalar ve tazminat davaları da dahil her türlü stratejik davaların takibinde hukuki destek vermektedir. Buna ilaveten, ilaç regülasyonu ve Patent Hukuku alanındaki uzmanlığının birleşmesi ile ilaç patentlerinden kaynaklanan her türlü stratejik davanın takibinde birçok uluslararası ilaç firmasını temsil etmektedir.

Dava takibine paralel olarak özellikle marka, tasarım, patent ve telif alanlarında yerli ve yabancı müvekkiller için korsan ve taklit ile Türkiye çapında etkili mücadele önlemlerinin alınması için gümrük müdürlükleri nezdinde gerekli başvuru ve takip de dâhil her türlü icra ve yürütme işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Büromuz ayrıca her türlü fikri ve sınai haklara ilişkin lisans ve devir sözleşmeleri ile telif hakkına ilişkin her türlü sözleşmeleri hazırlanmakta, fikri mülkiyet hakları üzerinde hukuki analiz (due diligence) yapmakta ve merchandising ve bir ürün ile bağlantılı hakların devamı ve etkin bir şekilde korunması amacıyla fikri mülkiyetin ticaret ile buluştuğu noktalardaki geniş tecrübesiyle de müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına en iyi çözümleri üretmektedir.

Kıdemli Ortaklardan Selma Ünlü’nün liderliğinde yönetilen ve alanında uzmanlaşmış kıdemli avukatlardan oluşan Fikri ve Mülkiyet Hukuku Departmanı, “Telif Hakları”, “Marka ve Tasarım Hakları”, “Reklam Hukuku” ve “Patent-İlaç ve Sağlık Hukuku” alt çalışma gruplarından oluşmakta ve sadece Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında değil fakat bu alanla bağlantılı birçok hukuk alanındaki yetkinliğiyle hukuki sorunlara çok geniş bir perspektifte yaklaşmaktadır.

Kıdemli Ortaklardan Nazlı Selek ise yerel ve uluslararası yayın şirketleri ve film yapımcılarına telif haklarının korunmasına ilişkili her alanda danışmanlık vermektedir.

INTA, ECTA, PTMG, MARQUES, Union-IP ve AIPPI Türkiye gibi birçok organizasyonun üyesi olarak büromuz, bu organizasyonlarda yer aldığı önemli ve etkin rollerle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanındaki gelişmelere de öncülük etmektedir.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU
Büromuz, Bilişim Teknolojileri Hukuku alanında internet alan adı uyuşmazlıkları, veri koruması, sanal oyun ve bahis, bilgisayar yazılımları, sosyal iletişim ağları ve elektronik satış konularında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetlerin kapsamında, özellikle bilişim sektöründeki müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yazılım sözleşmelerinin hazırlanması, içerik ve teknoloji geliştirilmesi, lisanslama, elektronik ticaret, reklam ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin hukuki destek verilmesi yer almaktadır. Ekibimiz bilişim şirketlerinin hukuk politikaları ve standart işletme politikalarının oluşturulması aşamalarında deneyimlidir. Bilişim sektöründeki müvekkillere verilen geniş kapsamlı hukuki hizmetlerin bir parçası olarak büromuz, bilişim sektöründe faal müvekkillerinin halka arzlarında ve Türkiye’deki birçok hizmet sağlayıcı arasındaki numara taşınabilirliğine ilişkin sözleşmelerin oluşturulmasında faaliyet göstermektedir.

Büromuzun Bilişim Teknolojileri Hukuku alanında hizmet verdiği müvekkilleri arasında telekomünikasyon ağ operatörleri, televizyon ve radyo yayıncıları, sosyal ağ operatörleri, çevrimiçi satış şirketleri, bilgisayar oyunu şirketleri ve internet servis ve hizmet sağlayıcıları gibi telekomünikasyon ve bilgi sektörlerinde faal çeşitli şirketler yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortaklardan Nazlı Selek, Şebnem Işık ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdindeki İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları için hakemlik yapan Selma Ünlü tarafından yürütülmektedir.
REKLAM, MEDYA VE EĞLENCE HUKUKU
Büromuz, Reklam, Medya ve Eğlence Hukuku alanında hizmet veren lider bir hukuk bürosudur.

Reklam, Medya ve Eğlence Hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti veren tecrübeli avukatlarımız ile aralarında reklam ajansları, ulusal telekomünikasyon ağ operatörleri, televizyon ve radyo yayıncıları, sosyal ağ operatörleri, online perakendecilik firmaları, film ve televizyon yapımcıları, elektronik tüketici ürünleri üreticileri, bilgisayar oyunu şirketleri ve çekiliş, bahis ve yarışma düzenleyen aracı firmaların bulunduğu sektörün farklı kademelerinde faaliyet gösteren paydaşlarına hizmet sunmaktayız.

Büromuz, bu hukuk dalındaki mevzuata ve uygulamaya dair tüm gelişmeleri takip ederek yerli ve çokuluslu şirketlerden oluşan müvekkillerinin farklı başlıklar altında sıklıkla değişebilen mevzuat ve ilgili otoritelerin uygulamaları konusunda bilgilendirir ve olası ihlal kararlarının önüne geçilebilmesi için müvekkillerini destekler. Bu bağlamda müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hizmetler ürünler, ürün etiketleri ve paketlerinin tüketici mevzuatına uygunluğunun sağlanmasından televizyon veya internet aracılığıyla veya basılı yollar ile gerçekleştirilen reklam ve tanıtım kampanyalarının hukuki uygunluk incelemelerine kadar değişebilen alanlarda danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Yine bunlara ilaveten bu alandaki geniş tecrübemiz ile müvekkillerimizin ulusal reklam kurallarına uygun bir şekilde karmaşık promosyon mekanizmaları yaratmasına destek vermekteyiz. Düzenlenmesi planlanan çekiliş ve yarışmalara ilişkin olarak da müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekle birlikte gerektiğinde müvekkillerimizi Milli Piyango İdaresi ve Reklam Kurulu gibi ilgili idari otoriteler nezdinde temsil etmekteyiz.

Büromuz eğlence sektöründe faaliyet gösteren müvekkilleri tarafından gerçekleştirilen yapımlarla ilgili olarak yapıma dahil olan tüm taraflara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, telif korumasının tedariki veya olası bir ihlalin önüne geçilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması konularında da destek vermektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz yanında müvekkillerimizi gerek özel hukuk kişileri ile gerekse idari otoriteler tarafından verilen kararlar ile ilgili olarak dahil oldukları ihtilaflar bağlamında da temsil etmekteyiz.

Reklam, Medya ve Eğlence Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortaklardan Nazlı Selek ve Selma Ünlü tarafından yürütülmektedir.
İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU
Büromuzun, regüle edilmiş sektörlerde yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet verdiği alanların başında ilaç, tıbbi cihaz, takviye edici gıdalar, özel beslenme ürünleri ve kozmetikleri kapsayan İlaç ve Sağlık Hukuku gelmektedir.

Özellikle, çokuluslu orijinal ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinden oluşan müvekkillerimizin bu alanlardaki hukuki hizmet ihtiyaçlarının odağında regüle sektörlerde pazara sundukları ürünler veya hizmetler bulunmaktadır. Danışmanlık hizmetlerimizin temelinde, yukarıda anılan sektörlerdeki regülasyon sınırları çerçevesinde bir ürünün veya hizmetin geliştirilmesinden pazara giriş sonrasındaki operasyonel döneme kadarki tüm süreçlerin hukuki açıdan desteklenmesi yatmaktadır. Bu yaklaşımımızı yansıtan hizmetlerimiz, genel olarak ürün geliştirme süreçleri ile doğrudan ilişkili olan klinik araştırma aşamalarından başlayarak her türlü ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme konularını ve bunları takip eden pazara erişim süreçlerini kapsamaktadır.

Müvekkillerimize, ağırlıklı olarak regülasyona uyum konusunda da hukuki destek ve danışmanlık vermekteyiz. Bu çerçevede özellikle idari otoriteler, sağlık kurumları ve sağlık mesleği mensupları ile ilişkilerin, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin, standart işletme politikalarının ve şirket sözleşmelerinin regülasyona uyumu ele alınmaktadır. Bunlara ilaveten, müvekkillerimizin pazara erişim faaliyetlerinin bir parçası olarak her türlü dağıtım, depo ve distribütörlük ilişkisinin regülasyona uyum ve rekabet hukuku ışığında düzenlenmesi de dâhil olmak üzere sektör odaklı konularda hukuki danışmanlık verilmektedir.

İlaç ve Sağlık Hukuku alanındaki çalışmalarımız, Patent Hukuku ve Marka Hukuku alanındaki deneyimlerimiz ile de desteklenmektedir. Özellikle ilaç üreticisi müvekkillerimizin ilaç odaklı fikri mülkiyet portföylerinin yönetimi ve veri koruması hususları İlaç ve Sağlık Hukuku alanındaki temel çalışmalarımızı oluşturmaktadır. Çalışmalarımız ayrıca, ilaç sektöründe sıklıkla gerçekleştirilmekte olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum odaklı kurum içi soruşturmalar çerçevesinde gerekli hukuki incelemelerin (due diligence) yürütülmesini de kapsamaktadır.

İlaç ve Sağlık Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortak Selma Ünlü tarafından yürütülmektedir.
ÜRÜN SORUMLULUĞU VE TÜKETİCİ HUKUKU
Yerli ve yabancı birçok müvekkili temsil ettiğimiz Ürün Sorumluluğu ve Tüketici Hukuku alanındaki çalışmalarımız, hem hukuki danışmanlık hem de uyuşmazlık çözümü faaliyetlerimizi kapsamaktadır.

Hukuki danışmanlık çalışmalarımız öncelikle, ilgili mevzuat doğrultusunda her türlü tüketici, hizmet, satım ve benzeri sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı ilişkilerin düzenlenmesi konularını içermektedir. Bu çerçevede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize ayıplı mallardan, broşürlerden, kullanım veya operasyon talimatlarından, etiketlemeden, paketlemeden ve her türlü reklamdan kaynaklanan sorumluluklar ile garanti ve tazmin yükümlülükleri gibi temel konularda danışmanlık ve görüş vermekteyiz.

Bununla birlikte, Ürün Sorumluluğu ve Tüketici Hukuku alanlarında müvekkillerimizi her türlü uyuşmazlığın çözümü ve dava süreçlerinde de temsil etmekteyiz. Özellikle ilaç, lastik ve elektronik ürün üreticisi müvekkillerimiz adına yürüttüğümüz ürün sorumluluğu davalarına ilaveten müvekkillerimizi ayrıca Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde de temsil etmekteyiz. Ayrıca, özellikle ilaç sektöründeki müvekkillerimize geri çekme süreçleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve müvekkillerin idari otoriteler nezdinde temsil edilmesi de dahil her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Ürün Sorumluluğu ve Tüketici Hukuku çalışmaları, Kıdemli Ortak Selma Ünlü tarafından yürütülmektedir.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE UYUMLAŞTIRMA
Yabancı sermayeli ve çokuluslu ortaklıkların sayısındaki artış, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele ve uyumlaştırma alanlarına verilen önemin son yıllarda belirgin şekilde artmasına yol açmıştır. Müvekkillerimize, bu alanlardaki kurum içi farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlı eğitimler, soruşturmalar ve eylem planları konularında hukuki destek vermekteyiz.

Büromuzun, yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum konusunda geçmişte ulusal ve uluslararası çaplı birçok soruşturma yürütmüş deneyimli bir avukat ekibi bulunmaktadır. Bu kapsamda, öncelikli olarak şirketlerin yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum programlarının oluşturulması, bunların uygulanmasının sağlanması ve etkinliğinin gözlemlenmesi gibi önlem amaçlı eylemlere yönelik hizmet vermekteyiz. Bu çalışmaların bir parçası olarak, yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum konularında gerekli kurum içi eğitimlerin verilmesi süreçlerine dahil olmaktayız. Önlem amaçlı bu hizmetlere ilaveten, çeşitli sektörlere ilişkin olarak yolsuzlukla mücadele ve uyumlaştırma odaklı hukuki incelemeler (due diligence) ve soruşturmaların yürütülmesi, kriz yönetimi ve bu süreçlerin sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi süreçlerinde de hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Yolsuzlukla mücadele ve uyumlaştırma çalışmaları, Kıdemli Ortak Selma Ünlü ve Ortak Erdal Gökçe tarafından yürütülmektedir.